Change to mask protocol effective Feb. 22

Change to mask protocol effective Feb. 22

Dear ECCS Community:

As I have communicated throughout the course of the school year, our core values as a district are health, safety, and a quality education with a priority placed on in-person learning. Our Safe Learning Plan was developed with those principles in mind. I have also committed to using a data-driven approach to our decision-making process, adjusting our mitigation protocols as necessary to keep students learning in-person, where they learn best.
 
Today I am writing to communicate an important upcoming shift in our Safe Learning PlanEffective February 22, 2022, masks will be strongly recommended, but not required, in our buildings. Several data points went into this decision, including rapidly declining case rates in the county and within our district and widespread availability of vaccines for our K-12+ students and staff.
 
We will shift to a building by building approach, reviewing the data regularly to assess whether case numbers, evidence of community transmission, or staffing challenges require a short-term increase in mitigation protocols to make sure we are continuing to preserve in-person learning. If we see cases increasing at a building level, we will proactively communicate with families about the data we are seeing and impacts on masking.
 
Key Information:
 • Masking is strongly recommended but not required for our PK-12+ students.
 • Staff will continue to mask when working with students.
 • Masks are STILL required on school buses as per federal mandate.
 • Unvaccinated students who choose not to mask and who are considered close contacts of a COVID-positive individual will have to follow the district’s quarantine guidelines.
The sustained reduction in cases, increased access to vaccines, high quality masks, and testing allows for this shift. As a district, our focus will continue to be on supporting our students and their learning whether they choose to mask or not.
 
Our partnership has kept our students learning in-person thus far, and it is my sincere hope that we will continue to work together to minimize risks to our learning environment by doing everything we can to minimize our exposure to COVID-19. We must continue to work collaboratively to keep our case numbers low, otherwise we will have to increase protocols again.
 
Together,
 
Lisa Sayles-Adams
Superintendent

Estimada comunidad ECCS:

Como he comunicado a lo largo del año escolar, nuestros valores fundamentales como distrito son la salud, la seguridad y una educación de calidad con una prioridad en el aprendizaje en persona. Nuestro Plan de Aprendizaje Seguro fue desarrollado con esos principios en mente. También me he comprometido a utilizar un enfoque basado en datos para nuestro proceso de toma de decisiones, ajustando nuestros protocolos de mitigación según sea necesario para que los/as estudiantes sigan aprendiendo en persona, donde aprenden mejor.

Hoy escribo para comunicar un cambio importante en nuestro Plan de Aprendizaje Seguro que puede consultar en inglés  aquí: Plan de Aprendizaje Seguro  A partir del 22 de febrero de 2022, se recomendarán encarecidamente las mascarillas, pero no se requerirán en nuestros edificios. Varios datos fueron tomados en cuenta para tomar esta decisión, incluida la rápida disminución de las tasas de casos en el condado y dentro de nuestro distrito y la disponibilidad generalizada de vacunas para nuestros/as estudiantes y personal de K-12+.

Cambiaremos a un enfoque de edificio por edificio, revisando los datos regularmente para evaluar si los números de casos, la evidencia de transmisión comunitaria o los desafíos de personal requieren un aumento a corto plazo en los protocolos de mitigación para asegurarnos de que continuamos preservando el aprendizaje en persona. Si vemos que los casos aumentan en algún edificio, nos comunicaremos de manera proactiva con las familias sobre los datos que estamos viendo y los impactos en el enmascaramiento.

Información clave:

 • Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas, pero no es obligatorio para nuestros estudiantes de PK-12+.
 • El personal continuará usando cubrebocas cuando trabaje con los estudiantes.
 • Las mascarillas TODAVÍA se requieren en los autobuses escolares según el mandato federal.
 • Los estudiantes no vacunados que elijan no usar mascarillas y que se consideren contactos cercanos de una persona con COVID positivo deberán seguir las pautas de cuarentena del distrito.

La reducción sostenida de casos, el mayor acceso a vacunas, mascarillas de alta calidad y pruebas permiten este cambio. Como distrito, nuestro enfoque seguirá siendo apoyar a nuestros/as estudiantes y su aprendizaje, ya sea que elijan usar mascarilla o no.

Nuestra asociación ha mantenido a nuestros estudiantes aprendiendo en persona hasta el momento, y espero sinceramente que sigamos trabajando juntos para minimizar los riesgos para nuestro entorno de aprendizaje haciendo todo lo posible para minimizar nuestra exposición al COVID-19. Debemos continuar trabajando en colaboración para mantener bajos nuestros números de casos, de lo contrario tendremos que aumentar los protocolos nuevamente.

Juntos/as,
Lisa Sayles-Adams
Superintendente

Gacaliye Bulsho ECCS:

Sidaan sheegay intii lagu jiray sannad dugsiyeedka, qiyamkayaga asaasiga ah ee degma ahaan waa caafimaadka, badbaadada, iyo waxbarasho tayo leh oo mudnaanta la siinayo waxbarashada qof ahaaneed. Qorsheheena Waxbarasho ee Badbaadada ah waxaa la sameeyay iyadoo mabaadiida maskaxda lagu hayo. Waxa kale oo aan go'aansaday in aan isticmaalo hab xogta ku salaysan habkayaga go'aan samaynta, hagaajinta hab-maamuuska yarayntayada sida lagama maarmaanka ah si aan u ilaalino ardaydu inay si shakhsi ah wax u bartaan, halka ay sida ugu fiican u bartaan.

Maanta waxaan qorayaa si aan u gudbiyo isbeddel muhiim ah oo noo socda Qorshe Waxbarasho badbaado leh .  Laga bilaabo Febraayo 22, 2022, waji-xidhka ayaa si adag loogu talin doonaa, laakiin looma baahna, dhismayaasheena. Dhowr qodob oo xog ah ayaa go'aankan galay, oo ay ku jiraan hoos u dhaca degdega ah ee heerarka kiisaska ee degmada iyo degmadayada iyo helitaanka baahsan ee tallaalada ardaydayada K-12+ iyo shaqaalaha.

Waxaan u wareegi doonaa dhismo annagoo dhisnayna habka, dib-u-eegista xogta si joogto ah si aan u qiimeyno haddii tirooyinka kiisaska, caddaynta gudbinta bulshada, ama caqabadaha shaqaalaysiinta ay u baahan yihiin koror muddo gaaban ah oo hab-raacyada yaraynta si loo hubiyo inaan sii wadno ilaalinta waxbarashada qof ahaaneed. Haddii aan aragno kiisas ku kordhaya heerka dhisme, waxaan si firfircoon ula xiriiri doonaa qoysaska xogta aan aragno iyo saameynta ay ku leedahay indho-shareerka.

Macluumaadka Muhiimka ah:

 • Maaskarada si adag ayaa loogu talinayaa laakiin loogama baahna ardaydeena PK-12+.
 • Shaqaaluhu waxay sii wadi doonaan inay waji-xidhaan marka ay la shaqaynayaan ardayda.
 • Maaskaro WELI ayaa looga baahan yahay basaska dugsiga sida ku cad amarka federaalka.
 • Ardeyda aan la tallaalin ee doorta inaysan weji-gacan oo loo arko inay xiriir dhow la leeyihiin shaqsi COVID-positive ah waa inay raacaan tilmaamaha karantiil ee degmada.

Hoos u dhaca joogtada ah ee kiisaska, korodhka helitaanka tallaalka, waji-xidhka tayada sare leh, iyo baadhista ayaa saamaxaysa isbeddelkan. Degmo ahaan, diiraddayadu waxay sii wadi doontaa inaan taageerno ardaydeena iyo waxbarashadooda haddii ay doortaan inay indho-shareerka qaataan iyo haddii kale.

Iskaashigeena ayaa ilaa hadda ardaydeenna wax ku baranaya si shaqsi ah, waana rajadayda dhabta ah in aan sii wadi doonno inaan iska kaashanno yareynta khataraha ku wajahan deegaankeena waxbarashada annagoo samaynayna wax kasta oo aan awoodno si aan u yareyno soo-gaadhistayada COVID-19. Waa inaan sii wadnaa inaan u wada shaqeyno si wada jir ah si aan u yareyno tirooyinkayada kiisaska, haddii kale waa inaan kordhinaa borotokoolka mar kale.

Wadajir,
Lisa Sayles-Adams
Kormeeraha guud